طب سوزنى برای سندروم تونل کارپ Medical acupuncture

سندروم تونل کارپ 2
سندروم تونل کارپ

سندروم تونل کارپ ( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

طب سوزنى برای سندروم تونل کارپ :

سندروم تونل کارپ که عبارت است از درد، تورم، گزگز و بی حسی انگشتان دست، بر اثر فشار تاندونها بر روی عصب مدیان در ساعد ایجاد می شود. درد وگزگز دست در شبها بیشتر شده و می تواند فرد را از خواب بیدار کند.

جراحی برای درمان سندروم تونل کارپ بسیار رایج بوده. و هر سال حدود 450000 نفر در آمریکا بخاطر این وضعیت تحت عمل جراحی قرار می گیرند. در سال 2009 در مجله بالینی درد گزارش شده که اثر طب سوزنی در

بیماران مبتلا به سندروم تونل کارپ بسیار مطلوب می باشد. و نتایج بهتری از تزریق استروئید ها دارد. همچنین عوارض تزریق استروئید ها نیز در طب سوزنی وجود ندارد.

Carpal tunnel syndrome comprises potentially disabling sensory and motor symptoms in the hand. Around 1 in 10 people develop carpal tunnel syndrome at some point, and it is particularly common in women, with one study in the UK indicating an incidence of 139.4 cases per 100,000 women per year and 67.2 cases per 100,000 men. The condition carries considerable implications for employment and healthcare costs.

The symptoms of carpal tunnel syndrome are caused by compression of the median nerve in the carpal tunnel at the wrist and include numbness, tingling, and burning sensations, and a dull ache in the hand and fingers. These symptoms are usually restricted to the thumb, index, middle and ring fingers, but may affect the little finger and/or the palm as well. They usually occur at night, often waking the patient from sleep, but can be relieved within a few minutes by shaking the hand. Pain sometimes radiates up the forearm as far as the elbow, and even as high as the shoulder or root of the neck.