طب سوزنی برای سندروم پاهای بی قرار Medical acupuncture

سندروم پاهای بی قرار1
سندروم پاهای بی قرار

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

طب سوزنی برای سندروم پاهای بی قرار:

حدود سه درصد از افراد جامعه دچار سندروم پاهای بی قرار می باشند. بعضی از این افراد اینطور بیماریشان را شرح می دهند که احساس سوزش، خارش، درد و یا احساسی شبیه آنچه که پایشان را می کشند دارند. این مشکل بیشتر در شبها فرد را دچار نموده و باعث می شود که فرد بخوبی نخوابد و در نتیجه روز بعد نیز دچار خستگی خواهد بود. این وضعیت معمولا در افراد بزرگسال ایجاد می شود.

داروهایی که در طب غربی برای این بیماری تجویز می شوند نمی توانند باعث درمان وضعیت شوند و در واقع دارای عوارض جانبی مثل تهوع، سرگیجه و خواب آلودگی نیز می باشند. طب سوزنی بیش از

دو هزار سال است که علایم این بیماری را با موفقیت درمان نموده است. در واقع در تحقیقاتی که اخیرا صورت گرفته است نشان داده شده است که اثر طب سوزنی بر روی این بیماری بسیار بیشتر از تجویز داروهای شیمیایی می باشد.

From a Chinese medicine perspective, however, there are entirely different ways of looking at the balance of energies within the body which can sometimes make sense of problems such as these within a theoretical structure which is quite different from western medicine. Problems like restless legs syndrome, where the leg feels as though it is ‘over-energised’ can sometimes make sense in a system of thought which looks at the free flow of energy within the system, and tries to understand the pathologies which arise in terms of excesses and deficiencies, and especially blockages. A skilled practitioner should very quickly be able to make sense of the energy flows within the system, and be able to offer you some sense of whether there is something which is treatable.

Even where this is not the case it is important to mention that the older theories of Chinese medicine were primarily aimed at balancing the whole system, seeing symptoms only as alarm bells, not the problem itself. Working in this kind of way our members very often have an effect on problems without necessarily being able to give a highly specific audit trail of what is causing something to go wrong.