طب سوزني برای سکته مغزى Medical acupuncture

سکته مغزى2
سکته مغزى

( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture ) طب سوزني برای سکته مغزى Stroke :

صدها سال است که در کشور چین از طب سوزنی برای بازتوانی در سکته مغزی استفاده می شود. امروزه نیز در کلینیک ها و بیمارستانهای چین، بخشهایی که برای سکته مغزی اختصاص یافته اند از طب سوزنی استفاده می کنند. و حتی المقدور سعی می کنند که این کار را از همان سه روز اول ابتلای فرد به سکته مغزی انجام دهند. تا بیشرین اثر مطلوب را به دست بیاورند. امروزه در کشورهای غربی نیز به این نتیجه رسیده اند که استفاده از طب سوزنی برای بازتوانی در سکته مغزی بسیار موثر بوده و می تواند سرعت بهبودی بیمار را بسیار تسریع کند و نیاز به پرستاری این بیماران نیز کمتر می گردد. اهمیت زیادی دارد که بعد از

وقوع سکته مغزی در افراد، طب سوزنی را هرچه سریعتر در آنها آغاز نماییم تا به حداکثر نتیجه مطلوب برسیم.

Stroke is defined as a neurological deficit of sudden onset which results from cerebrovascular disease and persists for longer than 24 hours (DTB 1998). Stroke is very common, with, for example, around 110,000 people each year in England alone experiencing a first or recurrent episode (DH 2007). Consequences of stroke can include disability and early death, and the condition costs the UK economy around £7billion annually (NICE 2008).

Around 80% of first strokes are ischaemic (i.e. due to the thromboembolic or thrombotic occlusion of an intracranial artery) (NINDS 1995). Primary haemorrhage (haemorrhagic stroke) and subarachnoid haemorrhage account for a further 10% and 5% of strokes, respectively (DTB 1998). Overall, about 10% of patients die within a month of a first ischaemic stroke, and by 6 months, up to around 20% are dead and 30% or more are dependent on others in day-to-day activities (Warlow 2008). Of patients who have a stroke, those aged 80 years or over are more likely to die or be disabled as a result than are younger patients (Poppe 2008). Patients with very mild strokes or rapidly improving symptoms usually have a good prognosis, while patients with major strokes have a very poor prognosis