طب سوزنی و سیاتیک Medical acupuncture

سیاتیک و طب سوزنی 1
سیاتیک و طب سوزنی

سیاتیک ( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

اصطلاح سیاتیک sciatica به دردی گفته می شود که در کمر و پاها ایجاد شده و بر اثر تحریک عصب سیاتیک ایجاد می گردد. درد سیاتیک معمولا از کمر شروع شده و به سمت کفل، پشت ران و تا زیر زانو ادامه می یابد. عصب سیاتیک بزرگترین عصب بدن است که از ریشه های عصبی در نخاع از کمر شروع شده و از قسمت کفل به سمت پاها می رود. گرچه درد سیاتیک اکثرا بر اثر بیرون زدگی دیسک بین مهره های کمری و فشار مستقیم آن بر روی عصب ایجاد می شود، اما هر عامل دیگری که باعث تحریک یا التهاب عصب سیاتیک شود می تواند باعث بروز درد در کمر و پاها شود. این وضعیت را می توان با انجام معاینات فیزیکی و روشهای تصویربرداری همچون سی تی اسکن و ام آر آی تشخیص داد. تحقیقات زیادی در مورد اثر طب سوزنی بر روی سیاتیک در بیمارستانهای
دانشگاهی در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته که نتایج همگی آنها از اثرات مطلوب طب سوزنی بر روی این مشکل حکایت می کند. طب سوزنی با روشهای زیر به بهبود این مشکل کمک
می کند:
# با تحریک اعصابی که در عضلات و سایر بافتها قرار دارند منجر به ترشح آندورفینها و سایر فاکتورهای شیمیایی شده و فرآیند بروز درد در مغز و نخاع را تغییر می دهد.
# با کاهش التهاب ( با افزایش ترشح فاکتورهای عروقی و ایمنی).
# بهبود سفتی عضلات و حرکت مفاصل (با افزایش جریان خون موضعی).
# با افزایش سطوح سروتونین و نورآدرنالین که می تواند به کاهش درد و تسریع ترمیم عصبی کمک نماید.

Sciatica is a syndrome involving nerve root impingement or inflammation that has progressed enough to cause neurological symptoms in the areas that are supplied by the affected nerve root(s). Posterior sciatica involves pain that radiates along the posterior thigh and the posterolateral aspect of the leg, and is due to an S1 or L5 radiculopathy. When caused by S1 irritation, the pain may go to the lateral aspect of the foot, while pain due to L5 radiculopathy may radiate to the dorsum of the foot and to the large toe. Anterior sciatica involves pain that radiates along the anterior aspect of the thigh into the anterior leg, and is due to L4 or L3 radiculopathy. Pain due to L2 radiculopathy is antero-medial in the thigh, and pain in the groin usually arises from an L1 lesion. Sciatica is almost invariably accompanied or preceded by back pain, and mobility is often affected. Indicators for sciatica include unilateral leg pain that is greater than low back pain; pain radiating to the foot or toes, numbness and parenthesis; increased pain on straight leg raising, and neurological symptoms limited to one nerve root.