نقاطي از مريدين روده بزرگ (LI-5)

 LI-5 يانگ شي (Yang xi) – جوي يانگ

نقطه LI-5 در پشت دست، بر روي چين عرضي مچ دست و در فرورفتگي بين دو تاندون انگشت شست قرار دارد.

نقطه LI-5 باعث برطرف شدن باد کبد، پاک شدن گرماي قلب و آرام شدن روان مي گردد.

 

موارد کاربرد LI-5:

درد مچ دست، تب، بي قراري، توهم، احساس پُري و فشار در سينه، درد در گلو و اوريون.

Print Friendly, PDF & Email