نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-18)

SI-18  چوان ليائو (quan liao) – سوراخ استخوان گونه

       نقطه SI-18 بر روي صورت و درست در زير کناره خارجي چشم، در فرورفتگي تحتاني استخوان زيگوماتيک قرار دارد.

نقطه SI-18 باعث دفع بادهاي بيماريزا  مي گردد.

موارد کاربرد SI-18:

اسپاسم و فلج عضلات صورت، دندان درد، سرگيجه.

Print Friendly, PDF & Email