نقاطي از مريدين روده کوچک (SI-19)

SI-19 تينگ گُنگ (Ting gong) -کاخ شنوايي

  نقطه SI-19 را مي توان در هنگامي که دهان کمي باز است در جلوي گوش، در فرورفتگي بين تراگوس گوش و زايده کونديلوئيد فک تحتاني پيدا نمود.

نقطه SI-19 در درمان اختلالات گوش مورد استفاده قرار مي گيرد.

موارد کاربرد SI-19:

کم شنوايي، ناشنوايي، وِزوِز گوش، گوش درد، التهاب گوش مياني، دندان درد، فلج عضلات صورت.

 

Print Friendly, PDF & Email