نقاطي از مريدين ريه (10-LU)

Lu-10  يوجي (Yu Ji) – کناره ماهي

نقطه Lu-10 در پايين انگشت شست و در وسط اولين استخوان متاکارپ کف دست (در مرز بين پوست سفيد کف دست و پوست تيره پشت دست) قرار دارد.

نقطه Lu-10 باعث سرد شدن گرماي ريه مي شود. خلط و رطوبت را از بين برده و براي مشکلات گلو مؤثر مي باشد.

موارد کاربرد Lu-10 :

تب بدون تعريق، لرز، احساس پُري در سينه، سرگيجه، بي خوابي، خشکي گلو، خلط خوني، خلط زرد، آسم، التهاب تيروئيد.

Print Friendly, PDF & Email