نقاطي از مريدين مثانه (12-UB)

UB-12 فِنگ مِن (Feng men) – دروازه باد

نقطه UB-12 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري دومين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-12 باعث انتشار چي (qi) ريه و تحريک پايين آمدن آن مي شود. همچنين باعث هماهنگ شدن چي (qi)، سرد شدن حرارت و دفع باد مي شود.

موارد کاربرد UB-12:

تب، مشکل شدن تنفس، آسم، سرفه، سفتي گردن، سردرد، سرگيجه، آنفلوانزا و برونشيت.

Print Friendly, PDF & Email