نقاطي از مريدين مثانه (13-UB)

UB-13  فِي  شو (Fei shu) – نقطه ريه

نقطه UB-13  به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري سومين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-13 باعث تقويت و هماهنگ شدن ريه و کليه ها مي شود. چي (qi) را تنظيم نموده، ئين (Yin) را تغذيه مي کند، حرارت را سرد نموده و باعث تحريک پايين آمدن يانگ به قسمتهاي عمقي بدن مي شود.

موارد کاربرد UB-13:

ضعف و خستگي شديد، تغيير شکل ستون مهره ها، تنگي نفس، عرق ريزش شبانه در هنگام خواب، سرفه، آسم، خلط خوني، درد سينه، خشکي دهان، يرقان (زردي)،  بي اشتهايي، زود عصباني شدن، جنون، آنفلوانزا، سفتي گردن، تشنج، فلج، گواتر، گرفتگي گلو، صرع.

Print Friendly, PDF & Email