نقاطي از مريدين مثانه (19-UB)

UB-19 دان شو (dan shu) – نقطه کيسه صفرا

نقطه UB-19 به فاصله 4 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري دهمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

نقطه UB-19 باعث پاک شدن حرارت از کبد و کيسه صفرا شده و در طحال هماهنگي ايجاد مي کند. از معده محافظت نموده و جريان آزاد انرژي را در مرکز بدن برقرار مي کند.

 

موارد کاربرد UB-19:

سردرد، لرز، تب، تورم در زير بغل، احساس تلخي در دهان، خشکي دهان، گلو درد، تهوع، آروغ زدن، يرقان (زردي)، عرق ريزش خودبخودي، عرق ريزش در هنگام خواب، خستگي زودرس، هپاتيت، التهاب کيسه صفرا.