نقاطي از مريدين مثانه (40-UB)

UB-40 وِي جونگ (wei zhong) – مرکز خم شدن

نقطه  UB-40 در وسط خط مياني پشت مفصل زانو قرار دارد.

نقطه UB-40  باعث تقويت و تنظيم کليه ها و کبد  مي شود، يانگ را کنترل نموده، حرارت را سرد مي کند و زانوها را تقويت مي نمايد.

 موارد کاربرد UB-40 :

درد در پشت و پهلوها، پيچ خوردگي ها و دررفتگي ها، کمر درد، فلج دستها و پاها، ورم ساق پاها، تب، اسهال، استفراغ، شکم درد، شب ادراري، عرق ريزش در هنگام خواب، تب هاي دوره اي، زخم معده و اثني عشر، التهاب مفصل زانو.

 

Print Friendly, PDF & Email