نقاطي از مريدين مثانه (43-UB)

UB-43 گائو هوانگ شو (gao huang shu) – نقطه غشاء چربي

نقطه UB-43 به فاصله 8 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به زائده خاري چهارمين مهره توراسيک (سينه اي) قرار دارد.

  نقطه UB-43 باعث تقويت طحال و کبد شده، چي (qi) ريه را تنظيم نموده و در جذب مواد غذايي مؤثر مي باشد.

موارد کاربرد UB-43 :

خستگي وضعف، سرفه، خلط خوني، سل، لاغري، فراموشي، پشت درد، برونشيت و آسم.