نقاطي از مريدين مثانه (UB-10)

UB-10 تيان  جو (Tian zhu) – ستون آسمان

   نقطه UB-10  در پشت گردن، در فرورفتگي خارجي عضله تراپزيوس و به فاصله 4 سانتيمتري از نقطه مياني رويش مو قرار دارد.

نقطه UB-10  باعث دفع باد و تغيير رطوبت    مي شود.

 موارد کاربرد UB-10:

سرگيجه، سردردهاي شديد، درد در چشم ها، درد گردن، جنون، انسداد بيني، تورم گلو، اختلالات خوابيدن.