نقاطي از مريدين معده (40-ST)

St-40  فنگ لنگ (Feng long) – فراواني زياد

نقطه St-40 به فاصله 20 سانتيمتر پايين تر از لبه تحتاني استخوان کشکک زانو قرار دارد.

نقطه St-40 باعث تغيير رطوبت و خلط مي شود. چي (qi) طحال و معده را تحرک مي بخشد و روان را آرام مي کند.

موارد کاربرد St-40:

آسم و سرفه همراه با خلط، سرگيجه، سرد بودن دستها و پاها، آروغ زدن، نفخ، درد مفاصل زانو و لگن، سردردهاي شديد، انسداد دردناک در گلو، بي قراري، صرع، فلج بدنبال سکته مغزي.

Print Friendly, PDF & Email