نقاطي مريدين طحال SP-15

Sp-15 دا هِنگ (da heng) – افقي بزرگ

نقطه Sp-15 در خط عرضي هم سطح ناف و به فاصله 10 سانتيمتر از آن قرار دارد.

نقطه Sp-15  باعث دفع سرما و باد از طحال و ريه مي کند.

 

موارد کاربرد Sp-15:

لرز، عرق ريزش فراوان، اسهال، يبوست، درد شکم، افسردگي.