نقاطي مريدين طحال SP-9

Sp-9 ئين لينگ چو آن (Yin ling quan) – چشمه تپه ئين

  در حالي که زانو خم شده است، نقطه Sp-9 را مي توان در فرورفتگي انتهاي تحتاني برجستگي داخلي استخوان درشت ني (تيبيا) پيدا نمود.

نقطه Sp-9 باعث دفع رطوبت – سرما و تنظيم چي (qi) مي شود.

 موارد کاربرد Sp-9:

درد و احساس پُري در زير دنده ها، نفخ شکم، کمر درد، اسهال همراه با استفراغ،          بي اشتهايي، بي اختياري، اِدِم (خيز)، يرقان (زردي)، احتباس ادراري، درد در دستگاه تناسلي، قاعدگي نامنظم، درد در زانوها، تورم زانوها و مچ پا، تب و لرز.

Print Friendly, PDF & Email