کلنیک طب سوزنی دکتر همت خواه تا هفتم ارديبهشت ماه تعطيل مي باشد.

کلنیک طب سوزنی دکتر همت خواه تا هفتم ارديبهشت ماه تعطيل مي باشد.