گرفتن شرح حال بيمار در طب سوزنی

گرفتن شرح حال بيمار در طب سوزنی : اگر بيمار اظهار کند که از سرما خوشش نمي آيد بيانگر وجود صدمات بيماري زاي خارجي سرما يا باد-حرارت مي باشد. با اين حال، وجود يک لرز عمومي در بدن و احساس سرد بودن مي تواند نشان دهنده کمبود انرژي يانگ باشد. عرق ريزش فراوان نشان دهنده آن است که کاهش انرژي در قسمت خارجي بدن و يا آنکه افزايش حرکت داخلي حرارت (در عفونتها) باعث اختلال در کنترل مايعات بدن و در نتيجه بروز عرق ريزش شده است. با اين حال، تعريق اگر در هنگام خواب

صورت گيرد نشان دهنده آن است که يين(YIN) مورد حمله واقع شده است که باعث ضعف داخلي بدن مي شود. مهمترين عاملي که در موارد وجود درد بايد به آن توجه نمود محل بروز درد مي باشد که نشان دهنده آن است که چه کانالي دچار گرفتاري شده است. همچنين نوع درد نيز مي تواند از اهميت زيادي برخوردار باشد. دردي که با فشار وارد آوردن بر آن بدترمي شود نشان دهنده انسداد چي (QI) مي باشد اما دردي که با فشار آوردن بر آن، بهبود مي يابد بيانگر کمبود چي (QI) مي باشد. دردهاي موضعي و پايدار (مثلاً در اطراف مفاصل) بيانگر وجود عامل بيماري زاي خارجي رطوبت مي باشد در حالي که دردهايي که سريعاً ميزان آن تغيير نموده و از محلي به محل ديگر بدن حرکت مي کنند نشان دهنده صدماتي است که بر اثر باد ايجاد شده اند. يبوست نشانه قابل اطميناني است که بيان مي کند که چي (QI) معده (انرژي فعال و پايين رونده معده) بطور مناسب قادر به انجام وظيفه خود نمي باشد. با اين وجود، يبوست اغلب همراه با علايم حرارت در بدن مي باشد. از سوي ديگر، اسهال نشانه آن است که چي (QI) طحال (انرژي فعال طحال) قادر به انجام وظيفه بالارونده خود نيست. افزايش ادرار شفاف نشان دهنده آن است که صدمه اي بخاطر سرما به بدن وارد شده است. کاهش مقدار ادرار و پر رنگ شدن آن بيانگر صدماتي است که بر اثر حرارت ايجاد شده است. تشنگي زياد نشان دهنده حرارت زياد مي باشد در حالي که فقدان تشنگي بيانگر وجود صدمات بر اثر سرما يا افزايش رطوبت مي باشد. بي خوابي نشانه اي است که تقريباً هميشه دلالت بر وجود اختلالي در قلب دارد. ميل زياد به خوابيدن همراه با ضعف و رخوت نشانه کاهش زياد انرژي و يا افزايش رطوبت بدن مي باشد.