گرفتن نبض

گرفتن نبض : پزشک متخصص طب سوزني مي تواند با گرفتن نبض بيمار از مشکلات داخلي بدن او اطلاعات زيادي پيدا کند. براي مثال اگر نبض بيمار کُند و آهسته بزند (کمتر از چهار نبض در هر بار نفس کشيدن در بالغين) نشان دهنده وجود سرما در بدن بيمار مي باشد در حالي که اگر نبض تند بزند (بيشتر از پنج نبض در هر بار نفس کشيدن بالغين) بيانگر وجود

حرارت زياد در بدن بيمار مي باشد.