گوش کردن و بوييدن

پزشک با شنيدن صداي بيمار مي تواند به نکاتي پي ببرد. اگر بيمار با صداي بلند و قوي صحبت کند نشان دهنده افزايش انرژي اوست در حالي که صحبت کردن با صداي آرام و آهسته بيانگر کم شدن انرژي است. عرق بدن همراه با بوي تند مي تواند نشانه اي از صدمه ديدن بدن بر اثر رطوبت، حرارت يا باد باشد. بوي بد و زننده دهان بيانگر وجود حرارت در معده مي باشد.

Print Friendly, PDF & Email