برچسب: اتساع شکم

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

Liv-13 جانگ من (Zhang men) – پرده دروازه      نقطه Liv-13 در انتهاي آزاد دنده يازدهم قرار دارد. نقطه Liv-13 باعث حمايت و هماهنگي طحال شده، رطوبت را خشک مي کند و چي (qi) را به سمت ريه ها و کليه ها هدايت مي نمايد....