برچسب: اسهال

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

نقاطی از مريدين کبد 13-Liv

Liv-13 جانگ من (Zhang men) – پرده دروازه      نقطه Liv-13 در انتهاي آزاد دنده يازدهم قرار دارد. نقطه Liv-13 باعث حمايت و هماهنگي طحال شده، رطوبت را خشک مي کند و چي (qi) را به سمت ريه ها و کليه ها هدايت مي نمايد....

نقاطي از مريدين مثانه (52-UB)

نقاطي از مريدين مثانه (52-UB)

UB-52 جي شي (zhi shi) – اتاق ذهن نقطه UB-52 به فاصله 8 سانتيمتر در خط عرضي نسبت به حاشيه فوقاني زائده خاري دومين مهره کمري قرار دارد. نقطه UB-52 باعث تقويت چي (qi)   کليه ها مي شود.   موارد کاربرد UB-52: تورم و درد...

نقاطي از مريدين معده (18-ST)

نقاطي از مريدين معده (18-ST)

St-18 روگن (Ru gen) – ريشه پستان نقطه St-18 مستقيماً در زير نوک پستان و در فضاي بين دنده اي پنجم قرار دارد. نقطه St-18  باعث خشک شدن رطوبت مي شود.   موارد کاربرد St-18: درد و احساس پُري در قفسه سينه، احساس خفگي، تورم...