چهار روش تشخيصي در طب سوزني عبارتند از :
1- مشاهده
2- گوش کردن و بوييدن
3- گرفتن نبض
4- گرفتن شرح حال