برچسب: بي قراري

نقاطي از مريدين ِرن (REN-4)

نقاطي از مريدين ِرن (REN-4)

Ren-4 گوان يوان (guan yuan) – منبع چي (qi) اوليه     نقطه Ren-4 به فاصله 8 سانتيمتر در زير ناف قرار دارد. نقطه Ren-4 باعث حمايت کليه ها، تقويت چي (qi) ما درزادي، تنظيمِ چي (qi) و کنترل يانگ و هدايت آن به سمت پايين...