برچسب: تاي چونگ

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

Liv-3 تاي چونگ (tai chong) – مکان بزرگ و با اهميت نقطه Liv-3 بين استخوان هاي متاتارس اول و دوم کف پا و در فاصله 4 سانتيمتري از انتهاي انگشت شست پا قرار دارد. نقطه Liv-3 باعث حمايت و هماهنگي کبد و کيسه صفرا شده...