برچسب: ترشح چرکي

نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-21)

نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-21)

SJ-21 اِر مِن (er men) – دروازه گوش نقطه SJ-21 را مي توان در حالي که دهان کمي باز باشد، درست در جلوي گوش، در فرورفتگي حاشيه بالايي تراگوس گوش پيدا نمود. نقطه SJ-21 باعث دفع حرارت مي شود.   موارد کاربرد SJ-21: وِزوِز گوش،...