نقاطي از مريدين روده بزرگ (20-LI)

LI-20 ئينگ شيانگ (ying xiang) – بوي خوش

  نقطه LI-20 در محل فرورفتگي در کناره تحتاني سوراخ بيني قرار دارد.

نقطه LI-20 باعث دفع باد حرارت مي شود.

 موارد کاربرد LI-20:

احتقان بيني، از بين رفتن حس بويايي، پوليپ بيني، خونريزي از بيني، فلج صورت.