برچسب: ري يويي

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-24)

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-24)

 GB-24 ري يويي (RI yue) – خورشيد و ماه      نقطه GB-24 در زير نوک پستان و در فضاي هفتم بين دنده اي قرار دارد. نقطه GB-24 باعث تنظيم چي (qi) و سرد شدن حرارت مي شود.   موارد کاربرد GB-24: افسردگي، درد در پهلوها،...