نقاطي از مريدين مثانه (60-UB)

UB-60 کُنلون (kun lun) – نام کوهي در چين

نقطه UB-60 در وسط فاصله بين قوزک خارجي پا و تاندون آشيل قرار دارد.

نقطه UB-60 باعث تقويت کبد، تحرک چي (qi)، دفع باد و تقويت ستون فقرات کمري مي شود.

 

موارد کاربرد UB-60:

سردرد، سفتي گردن، سرگيجه، انقباضهاي عضلات شانه ها و پشت، فلح دستها و پاها، درد در چشم ها، خونريزي از بيني، ورم مچ پاها، ورم زانوها، ورم دستگاه تناسلي، زايمان هاي مشکل.