برچسب: سنگ کيسه

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-34)

نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-34)

GB-34 يانگ لينگ چوآن (Yang ling quan) – چشمه تپه يانگ نقطه GB-34 در فرورفتگي جلويي سر استخوان نازک ني ساق پا قرار دارد. نقطه GB-34 باعث تقويت چي (qi) شده،طحال، کليه، کبد و کيسه صفرا را حمايت و تقويت مي کند. استخوان ها و...