برچسب: صرع

نقاطي از مريدين دو (DU-14)

نقاطي از مريدين دو (DU-14)

DU-14 دا جويي (Da zhui) – چکش بزرگ نقطه Du-14 در فرورفتگي زير برجستگي مهره هفتم گردني قرار دارد.     نقطه Du-14 باعث حمايت و تنظيم چي (qi)، خشک شدن رطوبت، پاک شدن حرارت، تقويت کبد و ريه ها و رفع اسپاسم و گرفتگي عضلات...