چاقی1
چاقی

طب سوزنى ( کلینیک طب سوزنی دکتر فرهاد همت خواه Medical acupuncture )

طب سوزنى برای چاقی :

بسیاری از بیمارانی به کلینیک طب سوزنى برای کم کردن وزن مراجعه می کنند. آنها اغلب این سوال را مطرح می کنند که واقعا از نظرفیزیولوژیکی چه اتفاقی در بدن می افتد که باعث کاهش وزن با انجام طب سوزنی می شود. تحقیق جدیدی در آوریل 2012 در مجله جهان علم گزارش شده است.  در این تحقیق نکاتی آمده است که می تواند در جواب به سوال این افراد کمک می نماید. این تحقیق بر روی 200 بیمار مبتلا به چاقی در کلینیک های مختلف انجام شد.  طب سوزنى به مدت شش هفته بر روی آنها صورت پذیرفت. پارامتر هایی که بر روی این افراد اندازه گیری شد عبارت بودند از: (بیشتر…)