برچسب: فشارخون

نقاطي از مريدين روده بزرگ (11-LI) در طب سوزنی

نقاطي از مريدين روده بزرگ (11-LI) در طب سوزنی

LI-11 چو چي (qu chi)- استخر خميده نقطه LI-11 را مي توان در هنگامي که آرنج خم شده است در انتهاي خارجي چين آرنج پيدا نمود. نقطه LI-11 باعث از بين رفتن باد، پاک شدن گرما و خشک شدن رطوبت مي شود.   موارد کاربرد...