نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-6)

 SJ-6 جي گو (Zhi gou) – جوي اندامها

نقطه SJ-6  در پشت ساعد و در فاصله 8 سانتيمتري از خط عرضي مچ دست، در بين

استخوان هاي زند زيرين و زند زبرين قرار دارد.

نقطه SJ-6 باعث آرامش چي (qi)، برطرف شدن رکود، تقويت جريان گردش مايعات در بدن و آزاد شدن يانگ کبد مي شود.

 

موارد کاربرد SJ-6:

تب، فلج، درد در چشم ها، تهوع، يبوست، تورم گلو، غش کردن، کمبود شير در مادران شيرده، دردهاي جلوي قفسه سينه، وِزوِز گوش، افسردگي.