نقاطي از مريدين ِرن (REN-4)

Ren-4 گوان يوان (guan yuan) – منبع چي (qi) اوليه

    نقطه Ren-4 به فاصله 8 سانتيمتر در زير ناف قرار دارد.

نقطه Ren-4 باعث حمايت کليه ها، تقويت چي (qi) ما درزادي، تنظيمِ چي (qi) و کنترل يانگ و هدايت آن به سمت پايين مي شود.

 موارد کاربرد Ren-4 :

احساس سرما، اسهال، اختلالات ادراري، شب ادراري، اختلالات قاعدگي، نازايي، سرگيجه، بي قراري، بي خوابي، احساس ترس، ضعف، پرولاپس رحم، ناتواني جنسي.