برچسب: يانگ کبد

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

نقاطی از مريدين کبد 3-Liv

Liv-3 تاي چونگ (tai chong) – مکان بزرگ و با اهميت نقطه Liv-3 بين استخوان هاي متاتارس اول و دوم کف پا و در فاصله 4 سانتيمتري از انتهاي انگشت شست پا قرار دارد. نقطه Liv-3 باعث حمايت و هماهنگي کبد و کيسه صفرا شده...

نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-6)

نقاطي از مريدين سان جيائو (SJ-6)

 SJ-6 جي گو (Zhi gou) – جوي اندامها نقطه SJ-6  در پشت ساعد و در فاصله 8 سانتيمتري از خط عرضي مچ دست، در بين استخوان هاي زند زيرين و زند زبرين قرار دارد. نقطه SJ-6 باعث آرامش چي (qi)، برطرف شدن رکود، تقويت جريان...