برچسب: کناره ماهي

نقاطي از مريدين ريه (10-LU)

نقاطي از مريدين ريه (10-LU)

Lu-10  يوجي (Yu Ji) – کناره ماهي نقطه Lu-10 در پايين انگشت شست و در وسط اولين استخوان متاکارپ کف دست (در مرز بين پوست سفيد کف دست و پوست تيره پشت دست) قرار دارد. نقطه Lu-10 باعث سرد شدن گرماي ريه مي شود. خلط و...