نقاطي از مريدين کيسه صفرا (GB-1)

 GB-1 تونگ زي ليائو (tong zi liao) – خط مردمک

نقطه GB-1 در فاصله يک سانتيمتري گوشه خارجي چشم قرار دارد.

نقطه GB-1 باعث دفع باد و حرارت شده و بينايي چشم ها را تقويت مي کند.

 

موارد کاربرد GB-1:

اختلالات بينايي، شب کوري، نزديک بيني و سردرد.